Vaazlara Neden İhtiyaç Duyarız
577 views

Lucia adlı podcast’in bir dinleyicisi şu soruyu sordu: ‘‘Vaazları dinliyorsam, neden Kutsal Kitap okumalıyım?’’ Birçok insan Kutsal Kitap okumanın, Tanrı ile ilişki kurmanın doğrudan yolu olduğunu söyler. Vaazları dinlerken ise başka birinin Tanrı ile ilişkisini dinliyor olabilirsiniz. Güçlü vaazlar insanları etkileyebilir, ancak inancımızın duygulara dayalı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Tanrı’nın sevgisindeki cesaret verici duygu, O’nun yüceliğini hissettirmektedir. İçimizdeki duygular kaybedildiğinde yeniden Kutsal Kitap’ı okuyabilir miyiz? Yoksa tekrar bir şeyler hissetmemize yardımcı olması için vaaz mı dinleriz? Asıl soru şu olmalı: Hepimiz Kutsal Kitap okuyorsak, neden vaazları dinlememiz gerekir?

Öncelikle Kutsal Kitap’taki Tanrı’nın yanılmaz sözünün yanı sıra, kilisenin bu yanılmaz sözün altında sürüyü yönetmeye ve onlara yetenekli ihtiyarlar, pastörler, gözetmenler ya da öğretmenler tarafından yönetilmesi gerektiğini göstermeye çalışacağım. Burada neden sorusunu sorabiliriz. Ellerinde yanılmaz Kutsal Kitap’ı taşıyanları Tanrı neden onu bu şekilde görevlendirdi? Yanıtı, Tanrı’nın planıdır. 1. Selanikliler 5:12–14 şöyle der: ‘‘Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun.’’

Elçi Pavlus, kilisede Söz’ün hizmeti için büyük bir sorumluluk veriyor ve onu yanılabilir insanlara teslim ediyor. Pavlus, Efes’te bıraktığı genç Timoteos’a ise şöyle sesleniyor: ‘‘Tanrı’nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa’nın önünde, O’nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir’’ (2.Ti. 4:1-2).

Söz’ün müjdelenmesine dair açık bir emirdir.  Tanrı, vaizlerine sözü vaaz etmelerini emrediyorsa, insanlara da vaaz edilen sözü işitmelerini buyurur. Efesliler 4:11–12 ise şöyle der: ‘‘Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.’’ Bu bölümde açık olan mesaj, ölümden dirilen İsa Mesih’in vaazlar ve öğretiler aracılığıyla imanlıların donatılması isteğidir.

Vaaz Etmenin Beş Nedeni

İnsanlar yanılmaz Söz’e sahipken, Tanrı neden yanılabilir öğretmenler ve vaizler aracılığıyla Söz’ün paylaşılmasını istiyor? Bunun beş nedeni olabilir.

1. Pastörler öğretmek için benzersiz bir armağana sahiptir.

1 Timoteos 3:2’ye göre, gözetmenler ve vaizler öğretmeye yetenekli biri olmalıdır. Bu, Tanrı’nın yanılmaz sözündeki derinliği görmek için zamana, beceriye ve ruhsal sezgiye sahip olmaları gerektiği anlamına gelir.

2. Vaazlar, Kutsal Kitap’ı daha iyi okumamıza yardımcı olur.

Pastörler, öğretilerinde ve vaazlarında insanlara Kutsal Kitap’ı okurken göremedikleri şeyleri fark etmelerinde yardımcı olur. Vaaz, Tanrı’nın Sözü’ne dayanır ve iyi vaaz ise, öğretinin nereden geldiğini Tanrı’nın Sözü’nden gösterir. Böylece, iyi vaaz yoluyla Kutsal Kitap’ı okumanın kendisi giderek daha verimli hale gelir.

3. Vaaz etmek, Tanrı’ya karşı yeni sevgiler uyandırır.

Açıklayıcı vaaz, Kutsal Kitap’ın önemini öğretmek ve açıklamak anlamına gelir. Coşku verir, çünkü vaiz gördüğü şeyin değerini hisseder ve iletir. Dolayısıyla vaaz, Kutsal Kitap metnindeki gerçeği hem görmenin hem de tadını almanın yoludur. Bu, imanlıların yüreklerinde Tanrı’ya, O’nun sözüne, yollarına ve halkına karşı yeni sevgiler uyandıracağı anlamına gelir.

“Tanrı’nın planı, insanların sadece Kutsal Kitap’ı okuyarak değil, Kutsal Kitap’ı vaaz ederek kurtulmalarıdır.”

Tanrı, Kutsal Ruh ile dolu vaaz yoluyla cesaretlenmemizi planlamıştır. 1. Selanikliler 5:14, ”Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun” der. Teşvik vaaz aracılığıyla olur. Bu, duyguların ve ilgilerin değişmesidir. Tanrı’nın emrettiği vaaz yoluyla sadece zihinler değil, duygular da değiştirilir.

4. Tanrı, vaaz vermenin saçmalığıyla kurtarır.

Tanrı, ruhsal olarak körlerin gözlerinin açılmasını ve kurtuluşun yanılabilir insan vaazlarının saçmalığından gelmesini buyurmuştur. 1. Korintliler 1:21, ‘‘Mademki dünya Tanrı’nın bilgeliği uyarınca Tanrı’yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu” der. Tanrı’nın planı insanların sadece Kutsal Kitap’ı okuyarak değil, vaaz ederek kurtulmasıdır. Vaaz vermenin saçmalığı, günahkarları kurtarmanın önemli yollarından biri olarak tanımlanır.

5. Sözü diğer inananlardan duymamız gerekir.

Dört maddenin arkasında, Tanrı’nın kilisenin birbirine bağlı imanlılar topluluğu olmasını amaçladığı gerçeği yatmaktadır. ”Göz ele, ”Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, ”Size ihtiyacım yok!” diyemez” (1. Ko. 12:21). Başka bir deyişle, Tanrı, Kutsal Ruh’un hizmeti aracılığıyla İsa Mesih’in, tapınan bir yürek, Ruh’a bağımlı ve karşılıklı hizmet aracılığıyla daha fazla yücelik kazanacağını belirlemiştir.

KAYNAKÇA:

https://www.desiringgod.org/interviews/if-we-read-our-bibles-why-do-we-need-sermons

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!